استفاده از فناوری چاپ سه بعدی در مدارس اََســــــــما

یکی از جدیدترین امکانات آموزشی که در مدارس پیشرو در کشورهای توسعه یافته استفاده می شود، پرینترهای سه بعدی می باشند. در سال 2017، به عنوان یکی از گام های