رویدادها

رویدادها

در هر مدرسه ای رویدادهای مهم و تاریخ های تاثیرگذاری وجود دارند که دانش آموزان را معمولا برای آن ها آماده می سازند. در مدارس اسما با توجه به ارزشهای تعریف شده و با در نظر گرفتن چشم اندازهای آموزشی و تربیتی رویدادهای مهم در هر سال شناسایی شده و دانش آموزان برای آن رویدادها آماده می شوند. در لینک زیر آخرین تقویم رویدادهای مهم در سال تحصیلی پیش رو قرار داده می شود. لازم به ذکر است که با توجه به انتخاب مدارس اَســـما به عنوان یکی از مجموعه های مجری طرح تعالی در آموزش و پرورش استان، لازم است که هریک از دانش آموزان، در کنار پیگیری مسائل درسی در یکی از فعالیت های فوق برنامه شرکت داشته باشد و این مسئله تاثیر مهمی در ارزشیابی دانش آموزان خواهد داشت. لذا رویدادهای مهم هر سال برای دانش آموزان بسیار مهم است و باید این تقویم توسط آن ها و خانواده های آنان مطالعه و پیگیری گردد.